Voorstelling stuurgroep

De Koninklijke Kring Mars en Mercurius vzw

M & MDe ‘Koninklijke Kring Mars en Mercurius vzw’ werd opgericht in 1926 door een groep reserveofficieren en gewezen beroepsofficieren die actief waren in het bedrijfsleven.

De doelstellingen van de ‘Kring’ zijn: vriendschap en solidariteit, uitstraling en onderlinge hulp en steun, de organisatie van economische, wetenschappelijke, culturele en sociale activiteiten, het ontwikkelen van de burgerzin, de verstandhouding en verdraagzaamheid, het versterken van de band Leger-Natie en het bijdragen tot de Europese emancipatie met de democratische principes hoog in het vaandel.

De Koninklijke Kring Mars en Mercurius vzw heeft in België 700 leden. Er zijn afdelingen in Antwerpen, Brussel/Brabant, Brugge/West Vlaanderen, Charleroi, Gent/Oost Vlaanderen, Kempen/Maasland, Hasselt/Limburg, Luik, Luxemburg, Mons, Namen.

Na België werden ook kringen opgericht in Frankrijk (1958), Duitsland(1959), Nederland(1960), Luxemburg(1961), Italië(1962), Denemarken(1975), Noorwegen(1983), Spanje(1999) en Zwitserland(2000).

In 1991 werd de in 1960 opgerichte ‘Commissie internationale betrekkingen’ omgevormd tot ‘Mars en Mercurius Europa’.

http://www.mars-mercurius.be

De Vriendenkring van de Belgische Marine-infanterie

vriendenkring BE Marine-infanterieDe ‘Vriendenkring van de Belgische Marine Infanterie’ werd in 2007 officieel opgericht, toen was beslist de beroeps- en reserve-eenheden van de marine-infanterie af te schaffen, als gevolg van de hervormingen binnen de Marine en het Belgische leger.

Dit initiatief werd genomen om de “spirit” van de marine-infanterie te bewaren, de onderlinge vriendschap te versterken, elkaar de nodige steun te geven en onderlinge hulp te bieden. Trouwens, tussen het beroeps- en reservepersoneel van de eenheden was doorheen de jaren van samenwerking,  hechte vriendschap en kameraadschap ontstaan.

In 1985 werd de reserve-eenheid ‘DivMarRes’ in de schoot van de Marine opgericht, waarna in 1987 de oprichting van de beroepseenheid ‘DivMar’ volgde. Deze laatste had als opdracht de opleiding en vorming van de dienstplichtigen marine-infanteristen te verzekeren. Tijdens verplichte en vrijwillige wederoproepingen was het de opdracht van ‘DivMarRes’ om in te staan voor de verdere training en voortgezette vorming van deze specialiteit.
De activiteiten van de vriendenkring bestaan uit bezoeken van militair historische plaatsen, aanwezigheid op vaderlandslievende herdenkingen en deelname aan herinneringsmarsen – zowel nationaal als internationaal.

Ook worden contacten onderhouden met buitenlandse eenheden van dezelfde specialiteit, o.a. de Franse marinefuseliers, de Nederlandse mariniers en andere collega’s. De vereniging staat open voor alle huidige en gewezen marine-infanteristen en leden van de ‘Naval Police’, alsook hun familie en vrienden. Ze telt ook vele sympathisanten.

Le Souvenir Français

Le souvenir FrançaisDe ‘Souvenir Français’ werd opgericht in 1887 en erkend als organisatie van openbaar nut in 1906. Het is een van de oudste privé organisaties in Frankrijk. De organisatie heeft 200.000 leden, mannen en vrouwen van alle leeftijden en sociale origine. De organisatie is aanwezig in alle departementen van het moederland en de overzeese gebieden. Daarnaast is de Souvenir Français ook aanwezig met een afdeling in 68 landen, waaronder België

De organisatie heeft als doelstelling de herinnering te bewaren aan zij die gestorven zijn voor Frankrijk of die het land gediend en glansvol geëerd hebben. De organisatie waakt ook over de grote en kleine monumenten in steden en dorpen in Frankrijk en het buitenland. Elk jaar worden een 50-tal monumenten met medewerking van de organisatie vernieuwd en opgefrist. Honderd twintig duizend grafzerken van bekende en onbekende oorlogsslachtoffers, soldaten van het jaar II of vrijwilligers van 1870, strijders van Duinkerke of Narvik, Fransen, Legionairs, Afrikanen of Indo-chinezen die het ideaal van de vrijheid van Frankrijk en de waarden van de republiek hebben verdedigd, worden onderhouden door de 96 algemene delegaties, 1.600 comités en 62 vertegenwoordigingen van de Souvenir Français  in het buitenland.

De overdracht van deze erfenis van de herinnering aan de jongere generaties wordt constant voortgezet sinds de oprichting. Elk jaar worden tentoonstellingen, colloquia en reizen voor jongeren georganiseerd naar de herdenkingsplaatsen.

http://www.souvenir-francais.fr/

La Fédération des Associations des Marins et Marins Anciens Combattants

F.A.M.M.A.CDe ‘Fédération des Associations de Marins et Marins Anciens Combattants’, beter bekend onder de afkorting ‘FAMMAC’ is een erkende, niet officiële organisatie van openbaar nut. De federatie is medestichter en lid van de Internationale Maritieme Confederatie (I.M.C.) en van meerdere groeperingen van gewezen militairen en oud strijders. De federatie verzamelt onder het devies ‘Unis comme à bord’ ongeveer 600 verenigingen of secties van verenigingen van mariniers en oud mariniers van alle graden en oorsprong (militaire marine, koopvaardij, visserij en pleziervaart), in Frankrijk, de overzeese gebieden en in het buitenland.

De doelstellingen van de federatie zijn: de solidariteit, onderling hulpbetoon en ondersteuning van de sociale werken van de Marine. De promotie van het maritiem imago van Frankrijk. De bescherming van het maritiem patrimonium. Het naleven van de herdenkingscultus. Het verdedigen van de leden en hun gezinnen. Het ondersteunen van de jongeren om hun weg naar de Marine en de koopvaardij de vergemakkelijken. FAMMAC telt 18.700 leden.

http://www.fammac.com/home.html

L’Association Centrale d’Officiers Mariniers et de Marins de Réserve

AcomarAcomar is één van de twee grote verenigingen van reservisten die erkend zijn door de Marine Nationale en de Minister van Defensie. De vereniging werkt onder de wet van 1901. In januari 2004 heeft Acomar met de Marine een wederzijdse overeenkomst van partnership en van permanente betrekkingen en ondersteuning getekend.  Acomar zetelt in al de hoge instanties van Defensie, waar ze mee debatteren over de status en de toekomst van de hedendaagse reservist. Tenslotte leveren ze een krachtige bijdrage aan vele solidariteitsacties.

De vereniging heeft 24 afdelingen, verspreid over de grootsteden, de departementen en de gebiedsdelen overzee. Het netwerk is dynamisch verdeeld, zodat ze de Marine in vrijwel alle departementen kan vertegenwoordigen. Een piramidale hiërarchie wijst aan elk niveau  prerogatieven toe, waarvoor het verantwoordelijk is. Drie competentieniveaus – nationaal, regionaal en districtsniveau – regelt de lopende activiteiten van de vereniging. De vereniging brengt marinemensen van alle rang samen.

De geschiedenis van de vereniging is nauw verbonden met de maritieme geschiedenis en marine vestigingen. Acomar wordt in toenemende mate betrokken bij de ontwikkeling van de connectie met andere verenigingen van Europese zeelieden.

De doelstellingen van Acomar zijn de relatie tussen de natie en haar strijdkrachten en in het bijzonder de Marine te bevorderen en bij te dragen tot de handhaving van de herinnering aan oudgedienden en de heropleving van de geschiedenis van de vereniging, de echte ‘fakkel’ van de toekomstige generaties.

www.acomar.org

L’ Association des Officiers de Réserve de la Marine

ACORAMACORAM – Association des Officiers de Réserve de la Marine – is een netwerk van 4000 aangesloten leden van alle korpsen, specialiteiten, operationele reservisten, ere- of gewezen reservisten, die allen de waarden delen van de Marine Nationale. Waarden die meestal kunnen samengevat worden met de term “bemanningsgeest”. De 40 afdelingen waarin de vereniging opgedeeld is zijn verdeeld over het moederland en de overzeese gebieden.

De leden van Acoram zijn aanwezig in alle sectoren van de economie, in het bijzonder in de maritieme sectoren (energie, transport, visserij, defensie…), en dragen bij tot de versterking van het partnership van hun onderneming met defensie in het algemeen en de marine in het bijzonder. Als echte ambassadeurs dragen zij vooral ver weg van de marinehavens bij aan de onontbeerlijke uitstraling van de marine.

ACORAM is de spreekbuis van de reserveofficieren van de marine tegenover de autoriteiten van defensie. Met deze bevoegdheid draagt de vereniging niet enkel bij tot de oplossing van de problemen van de reservisten die zich voordoen in hun engagement tijdens hun dienstneming, maar ook aan de vorming en het onderhoud van de basiskennis eigen aan de marineofficier

Acoram is eveneens uitgever van “Marine et Océans”, een samengestelde media pool voor een driemaandelijks informatie tijdschrift over geopolitiek en de maritieme wereld en een internet site waar externe internationale analisten en beslissers zich kunnen uitdrukken.

http://www.acoram.fr

Van Shelde naar IJzer

Advertenties