Home

Voorliggend dossier betreft een project rond de inzet van de Brigade Franse Marinefuseliers tijdens de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog. Het doel van het project is niet alleen de weinig gekende rol van deze brigade bij het beveiligen van de aftocht van het Belgisch Leger van Antwerpen naar de IJzer te belichten, maar ook de omstandigheden te beschrijven waarin ongeveer 6.000 mannen, hoofdzakelijk Bretoense zeelui, zich samen met het Belgisch Leger vanuit Melle bij Gent in 4 dagen terugtrokken naar Diksmuide, waar ze uiteindelijk hebben stand gehouden tegen de Duitse overweldiger.

De geschiedenis van de Franse marinefuseliers vormt de rode draad doorheen het project, dat bestaat uit een geheel van activiteiten die geënt worden op de marsroutes van deze brigade. Op deze wijze worden de historische gebeurtenissen in de huidige concrete leefwereld geplaatst en vormen ze een vertrekpunt om aan diverse doelgroepen belevings- en reflectiemomenten rond het thema van oorlog en vrede aan te bieden. De aftocht vanuit Antwerpen gebeurde bovendien, door de snelle evolutie van het oorlogsgeweld, gezamenlijk door Belgische, Franse en Britse strijdkrachten, zodat het project ook een internationale dimensie krijgt en Franse en Britse partners zich achter het project scharen.

De activiteiten worden opgebouwd rond drie polen, met name herinnering, herdenking en huldiging, die worden geconcretiseerd door respectievelijk educatieve activiteiten, een herdenkingsmars en plechtigheden. Deze drie luiken van het project hebben elk hun eigen finaliteit, maar zijn niettemin complementair, omdat ze hetzelfde gegeven simultaan vanuit drie verschillende, telkens op een bepaald doelpubliek toegesneden invalshoeken benaderen. De activiteiten worden georganiseerd met respect voor het historisch verloop en de geografische situering van de inzet van de brigade. Door daarbij het project te richten op lokale ankerpunten en de wisselwerking met de lokale burgerbevolking – die in deze gebeurtenissen het naderen van het oorlogsgeweld zag – in beeld te brengen, wordt het thema van oorlog en vrede tastbaar voorgesteld.

De educatieve activiteiten zullen bestaan uit een geheel van lokaal uitgewerkte onderwijspakketten, thematische luswandelingen, wandel- en informatiebrochures en tentoonstellingen. Voor de historische inhoudelijke aspecten wordt samengewerkt met musea, stadsarchieven en heemkundige kringen, terwijl de pedagogisch-methodologische aspecten zullen ontwikkeld worden in samenwerking met de hogescholen voor lerarenopleiding. Voor de praktische organisatie van de herdenkingsmars en de luswandelingen wordt beroep gedaan op  de Wandelfederatie Aktivia. De plechtigheden zullen georganiseerd worden in samenwerking met de lokale en federale overheden, die tevens de logistieke steun voor hun rekening willen nemen. Het project zal vanuit historisch oogpunt wetenschappelijk begeleid worden door Prof emeritus Etienne Rooms, Chris van de Walle (stadsarchivaris Diksmuide) en Jan Olsen (archivaris Melle).

Het project staat open voor samenwerking met andere initiatieven of projecten die door hun historische complementariteit of door de mogelijkheden tot synergie bij de organisatie van evenementen een wederzijdse meerwaarde kunnen bieden.

‘Le comité de labellisation de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale’, heeft na advies van het wetenschappelijke raad, beslist om het label “Centenaire” toe te kennen aan ons project “van Schelde naar IJzer”.

Advertenties